Mithológico

Mithológico

, adj. Relativo á Mithologia.