Monumentoso

Monumentoso

, adj. P. us. O mesmo que monumental.