Morphostechia

Morphostechia

, (qui)
f.
O mesmo que micromorphite.
(Do gr. morphe + stoikheion)