Mythismo

Mythismo

, m. Neol. Sciência dos mythos.