Mythológico

Mythológico

, adj. Relativo á Mythologia.