Namburi

Namburi

, m. Supremo sacerdote do Malabar.