Nauseativo

Nauseativo

, adj. O mesmo que nauseabundo.