Negrucho

Negrucho

, adj. Prov. trasm. Um tanto negro.