Neuropatológico

Neuropatológico

,
adj.
Relativo á neuropatologia.