Neuropterológico

Neuropterológico

,
adj.
Relativo á neuropterologia.