Nitrobaryto

Nitrobaryto

, m. Miner. Nitrato de báryo.