Onomatológico

Onomatológico

, adj. Relativo á onomatologia.