Ophthalmálgico

Ophthalmálgico

, adj. Relativo á ophthalmalgia.