Ornithológico

Ornithológico

, adj. Relativo á ornithologia.