Oroidrográfico

Oroidrográfico

, (oro-i)
adj.
Relativo á orohidrografia.