Parapoplexia

Parapoplexia

, (csi)
f.
(V. paraplexia)