Phenylacetyleno

Phenylacetyleno

, m. Chím. Um dos carbonetos do grupo pyrogenado.