Phrenopáthico

Phrenopáthico

, adj. Relativo á phrenopathia.