Phytogeográphico

Phytogeográphico

,
adj.
Relativo á phytogeographia.