Phytográphico

Phytográphico

, adj. Relativo á phytographia.