Phytológico

Phytológico

, adj. Relativo á phytologia.