Pichincho

Pichincho

, adj. Açor. Muito pequeno; pequenino.