Pirarara

Pirarara

, m. Bras. Grande peixe do rio Purus.