Plesiomorfo

Plesiomorfo

,
adj.
Que tem o carácter do plesiomorfismo.
(Do gr. plesion + morphe)