Polyneurite

Polyneurite

,
f.
Neurite periphérica.
(De poly… + neurite)