Pouquetino

Pouquetino

, adv. Ant. Muito pouco. Cf. Frei Fortun., Inéd., 312.