Profeitança

Profeitança

, f. Ant. O mesmo que profeito. Cf. Frei Fortun., Inéd., 312.