Psychopáthico

Psychopáthico

, (co)
adj.
Relativo á psychopathia.