Rajar

Rajar

, v. t. Raiar, estriar. Fig. Entremear. (Cp. raiar2)