Roxete

Roxete

, () adj. Um tanto roxo; arroxeado. Cf. Sousa, Vida do Arceb., I, 367.