Sabugar

Sabugar

, v. t. Bras. do N. Bater em; sovar; espancar.