Saccharificar

Saccharificar

, (ca)
v. t.
Converter em açúcar.
(Do lat. saccharum + facere)