Sapo-porteiro

Sapo-porteiro

,
m.
Espécie de sapo (alytes obstetricans). Cf. P. Moraes, Zool. Elem.,
450.