Sarabaiara

Sarabaiara

,
f.
Nardo silvestre. Cf. B. Pereira, Prosódia, vb. vulgago.