Sarandagem

Sarandagem

,
f. Bras.
Vadiagem.
(De saranda)