Sarjar

Sarjar

,
v. t.
Fazer sarjas em.
(De sarja1)