Simplote

Simplote

, m. Des. Homem simplório. Cf. Anat. Joc., I, 374.