Sintomatológico

Sintomatológico

, adj. Relativo á sintomatologia.