Sistematológico

Sistematológico

, adj. Relativo a sistematologia.