Soagem

Soagem

,
f.
Planta borragínea.
(Do lat. solaga)