Submetimento

Submetimento

,
m.
Acto ou effeito de submeter.