Symptomatológico

Symptomatológico

,
adj.
Relativo á symptomatologia.