Tarifar

Tarifar

, v. t. Reduzir á tarifa; applicar a tarifa a.