Tataranhar

Tataranhar

,
v. i. Fam.
Tartamudear.
Acanhar-se; atrapalhar-se.
(De tataranha)