Teratológico

Teratológico

, adj. Relativo á teratologia.