Thematológico

Thematológico

, adj. Relativo á thematologia.