Tiptológico

Tiptológico

, adj. Relativo á tiptologia.