Topológico

Topológico

, adj. Relativo á topologia.