Torvento

Torvento

, adj. Ant. O mesmo que turbulento. Cf. Frei Fortun., Inéd., 316.