Typhlológico

Typhlológico

, adj. Relativo á typhlologia.